stairsworld traprenovatie, renoveer uw trap met overzettreden voor de laagste prijs

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


Artikel 1. Definities

1.1. trapreovatie-doe-het-zelf.shop: gevestigd te Brussel en ingeschreven bij de Kruispuntbank van ondernemingen onder registratienummer 0778523978 handelend onder de naam Stairsworld

1.2. Website: de website van stairsworld, te raadplegen via traprenovatie-doe-het-zelf.shop en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met traprenovatie-doe-het-zelf.shop en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen traprenovatie-doe-het-zelf.shopen Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van traprenovatie-doe-het-zelf.shop zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor traprenovatie-doe-het-zelf.shop slechts bindend, indien en voor zover deze door traprenovatie-doe-het-zelf.shop uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle op de Website en in andere van traprenovatie-doe-het-zelf.shop afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. traprenovatie-doe-het-zelf.shop kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van traprenovatie-doe-het-zelf.shop afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4. traprenovatie-doe-het-zelf.shop kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.


Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van traprenovatie-doe-het-zelf.shop en het voldoen aan de daarbij door traprenovatie-doe-het-zelf.shop gestelde voorwaarden.

4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt traprenovatie-doe-het-zelf.shop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft traprenovatie-doe-het-zelf.shop het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4. traprenovatie-doe-het-zelf.shop kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien traprenovatie-doe-het-zelf.shop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.


Artikel 5. Registratie

5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. traprenovatie-doe-het-zelf.shop is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.

5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of traprenovatie-doe-het-zelf.shop daarvan in kennis te stellen, zodat traprenovatie-doe-het-zelf.shop gepaste maatregelen kan nemen.


Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

6.1. Zodra de bestelling door traprenovatie-doe-het-zelf.shop is ontvangen, stuurt Stairsworld de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2. traprenovatie-doe-het-zelf.shop is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.3. De levertermijn bedraagt in beginsel 5 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van traprenovatie-doe-het-zelf.shop

6.4. Indien traprenovatie-doe-het-zelf.shop de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.5. traprenovatie-doe-het-zelf.shop raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

6.7. traprenovatie-doe-het-zelf.shop is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.


Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met traprenovatie-doe-het-zelf.shop binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

7.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft traprenovatie-doe-het-zelf.shop een raming van deze kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant.

7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

7.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan traprenovatie-doe-het-zelf.shop, of op andere ondubbelzinnige wijze aan traprenovatie-doe-het-zelf.shop kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. traprenovatie-doe-het-zelf.shop bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

Marsveldplein 5 1050 Brussel. Retour zending is enkel mogelijk na overleg over de retourleveringsdag.

7.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft traprenovatie-doe-het-zelf.shopde bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij traprenovatie-doe-het-zelf.shop aanbiedt het product zelf af te halen, mag traprenovatie-doe-het-zelf.shop wachten met terugbetalen tot traprenovatie-doe-het-zelf.shop het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

7.10. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;


Artikel 8. Betaling

8.1. Klant dient betalingen aan traprenovatie-doe-het-zelf.shop volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. traprenovatie-doe-het-zelf.shop is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 4 dagen ingaand op de dag na levering.

8.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de traprenovatie-doe-het-zelf.shop is gewezen op de te late betaling en traprenovatie-doe-het-zelf.shop de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en isdoe-het-zelf-traprenovatie.shop gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. traprenovatie-doe-het-zelf.shop kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 9. Garantie en conformiteit

9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door traprenovatie-doe-het-zelf.shop een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

9.2. traprenovatie-doe-het-zelf.shop staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat traprenovatie-doe-het-zelf.shop er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt traprenovatie-doe-het-zelf.shop daarvan in kennis te stellen.

9.4. Indien doe-het-zelf-traprenovatie.shop de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.


Artikel 10. Garantie bij zakelijke aankopen

10.1. traprenovatie-doe-het-zelf.shop staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat traprenovatie-doe-het-zelf.shop er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

10.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 1 dagen na levering traprenovatie-doe-het-zelf.shop daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.

10.3. Indien doe-het-zelf-traprenovatie.shop de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.


Artikel 11. Klachtenprocedure

11.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van traprenovatie-doe-het-zelf.shop, dan kan hij bij traprenovatie-doe-het-zelf.shop telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

11.2. traprenovatie-doe-het-zelf.shop geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal traprenovatie-doe-het-zelf.shop binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

11.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken viahttp://ec.europa.eu/odr/.


Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

12.2. De totale aansprakelijkheid van traprenovatie-doe-het-zelf.shop jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).


Artikel 13. Belgische recht

13.1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Belgisch Recht

13.2. Leidt een geschil tot een gang naar de rechter, dan dient het geschil te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het gerechterlijk arrondissement Brussel, België